Μονωτικά Υλικά

  • Διογκωμένη πολυστερίνη ή EPS ή Airdrop.
  • Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη.
  • Εξηλασμένη πολυστερίνη XPS.

Διογκωμένη πολυστερίνη ή EPS (Expanded Polystyrene) ή airpop
Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη Styropan Graphite EPS
Εξηλασμένη πολυστερίνη Styropan XPS